Belangrijke wijzigingen salarisadministratie 2015

accounting-343067_640[br]Per 1 januari 2015 zijn er voor de salarisadministratie verschillende wijzigingen doorgevoerd. Je kunt je salarisverwerking uitbesteden of het zelf doen. In beide gevallen is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de belangrijkste wijzigingen in de loonadministratie. De grootste wijzigingen vormen de invoer van de Wet werk en zekerheid, werkkostenregeling (WKR) en de wijzigingen in premies en premiekortingen. Hieronder worden ze kort toegelicht.

Invoering Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 januari 2015 in werking getreden. De nieuwe wet heeft als doel de rechtspositie van flexwerkers te verbeteren en het ontslagrecht aan te passen. De wet wordt in drie fasen ingevoerd waarvan de eerste op 1 januari 2015 is gestart en ook gevolgen heeft voor de salarisadministratie:

  • Proeftijd: in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd korter dan zes maanden is een proeftijd niet meer toegestaan.[br]
  • Concurrentiebeding: in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag een concurrentiebeding alleen nog maar worden opgenomen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn en dit schriftelijk wordt gemotiveerd.[br]
  • Aanzegtermijn: bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer, ben je verplicht de medewerker een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Doe je dit niet, dan moet er aan de medewerker een vergoeding worden verstrekt.[br]
  • Geen arbeid wel loon: als een medewerker niet de arbeid heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor de werkgever behoort te komen, dan moet het loon worden doorbetaald.[br]
  • Uitsluiting doorbetaling uitzendkrachten: in een uitzendovereenkomst kan gedurende de eerste 26 weken worden overeengekomen dat deze op verzoek van de inlener eindigt.

De tweede fase van de wet treedt 1 juli 2015 in werking en omvat wijzigingen rond de ketenreeks, het doorbreken van de keten, de ontslagroute, bedenktijd, transitievergoeding en scholing.

Werkkostenregeling en salarisadministratie

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Hiermee is de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. In de WKR mag je maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, dit noemen we de vrije ruimte. Je bepaalt zelf welke vergoedingen je aanwijst als werkkosten en in de vrije ruimte opneemt. Over de vergoedingen in deze vrije ruimte hoeft geen belasting te worden betaald.

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen kunnen onbelast vergoed blijven. Dit zijn de zogenaamde gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen. Deze vergoedingen vallen buiten de vrije ruimte. Je kunt je salarisadministratie uitbesteden, in dat geval zorgt je salarisadministrateur samen met jou voor een goede afhandeling. Kies je ervoor zelf je salarisadministratie online te regelen, zorg er dan voor dat je online salarisverwerking is ingericht op de nieuwe regeling.

Wijzigingen in premies en premiekortingen

Op het gebied van premie en premiekortingen is er voor dit jaar ook het een en ander verandert:

  • Premiekorting voor jongere medewerker: indien je in 2015 een medewerker in dienst neemt met een leeftijd tussen de 18 en 27 jaar én met een WW- of bijstandsuitkering, dan ontvang je een premiekorting van €3.500 per jaar. Deze regeling geldt overigens alleen wanneer je een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week aanbiedt.
  • Afschaffing werkbonus: medewerkers in de leeftijd van 60 tot 65 jaar hebben, afhankelijk van hun inkomen, recht op een werkbonus. Deze werkbonus is per 1 januari 2015 afgeschaft voor medewerkers die in 2015 60 of ouder worden.
  • Premiekorting in dienst nemen ouderen: indien je een uitkeringsgerechtigde aanneemt van 50 jaar of ouder, dan heb je als werkgever recht op een mobiliteitsbonus. De leeftijdsgrens van deze korting is per 1 januari 2015 verhoogd naar 56 jaar.

Je kunt je salarisadministratie uitbesteden of zelf aan de slag gaan met loonadministratie online. In beide gevallen is het van belang dat je als werkgever op de hoogte bent van de wijzigingen in salarisadministratie per 1 januari 2015 en deze wijzigingen juist implementeert.