Pensioen advies: de belangrijkste veranderingen in pensioencommunicatie

old-450742_1280Per 1 juli 2015 staan er een aantal grote veranderingen rond de pensioencommunicatie op stapel. Op 19 mei 2015 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen die de communicatie moet verbeteren. Werkgevers moeten een duidelijker pensioen advies aan hun medewerkers kunnen geven en krijgen meer verantwoordelijkheden. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.

Heldere pensioencommunicatie

De nieuwe richtlijnen voor pensioencommunicatie moeten ervoor zorgen dat het pensioen beter wordt begrepen. Door heldere en duidelijke communicatie moet voor medewerkers onder andere duidelijk worden wat de pensioenregeling hen wel en niet biedt, hoe de pensioenopbouw plaatsvindt, welke zekerheden er zijn en of er actie moet worden ondernomen.

Pensioen 1-2-3

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers de startbrief die pensioenuitvoerders bij een nieuwe pensioenregeling verstrekken, vaak niet lezen. De brief is te lang en spreekt niet aan. Deze brief wordt vervangen door het pensioen 1-2-3. In de basisinformatie worden de persoonlijke omstandigheden van de medewerker geschetst, die een actie van hem zouden kunnen vergen. Ook wordt de medewerker gewezen op de mogelijkheden van waardeoverdracht pensioen.

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Jaarlijks ontvangen medewerkers een overzicht met informatie over hun pensioen. Dit is een uitgebreid overzicht inclusief een vooruitblik op het te bereiken pensioen. Het UPO wordt beknopter en gaat alleen nog de opgebouwde pensioenen bevatten. Er wordt dus alleen nog maar naar het verleden gekeken.

Werkgever verantwoordelijk voor communicatie

De werkgever wordt verantwoordelijk voor de communicatie over het pensioen naar de medewerkers. De basisinformatie komt van de pensioenuitvoerder. Het gaat dan om het toesturen van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en het pensioen 1-2-3 binnen drie maanden na de start van de dienstbetrekking. Dit vraagt om een goede afstemming tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder.

Pensioenbewustzijn

Werkgevers moeten een actievere rol gaan aannemen om de medewerkers meer pensioenbewust te maken. Er moet meer aandacht komen voor de persoonlijke situatie van de medewerker die mogelijk van invloed is op het pensioen, zoals veranderingen op persoonlijk en zakelijk gebied als samenwonen, kinderen, salaris buiten de pensioengrondslag, et cetera. Voor werkgevers met een premieregeling is het pensioenbewust maken nog belangrijker. Die regeling is voor medewerkers complexer en bevat meer risico’s.

Digitale communicatie

Pensioenuitvoerders mogen medewerkers digitaal informeren, bijvoorbeeld per e-mail. Het moet wel een actieve informatieverschaffing zijn, alleen informatie op de website publiceren is onvoldoende. Wil een medewerker de pensioeninformatie liever niet digitaal ontvangen, dan kan hier bezwaar tegen worden gemaakt en gevraagd worden om schriftelijke communicatie over het pensioen.

Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe wetgeving van kracht. Bovenstaande punten zijn dan ook belangrijk om in uw pensioen advies rekening mee te houden. Zorg voor een goede communicatie naar de medewerkers én voor goede afspraken met de pensioenuitvoerder.